ūüďě 06 - 250 931 16 | info@ctpt.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden

  In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Opdrachtnemer: ¬†CTPT. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69261121, gevestigd te Breda.
 • CTPT: Opdrachtnemer.
 • Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die in verband met het leveren van diensten door opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan met opdrachtnemer.
 • Kandidaat: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich heeft aangemeld als ge√Įnteresseerde in de diensten van opdrachtnemer.
 • Diensten: Alle diensten waartoe de opdrachtgever opdracht heeft gegeven betrekking hebbende op personal training en coaching rondom sport en voeding.
 • Overeenkomst: De getekende personal training/ coaching overeenkomst waarin afspraken tot het leveren van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever zijn vastgelegd.
 • Trainingslocatie: Basic-Fit Ettensebaan Breda.
 • Personal trainer: De natuurlijke persoon die met deskundige kennis en ervaring advies en begeleiding biedt op het gebied van beweging en voeding.

Artikel 2: Algemeen/ Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CTPT en een opdrachtgever waarop CTPT deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien CTPT gebruik maakt van derden.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Alle eventueel afwijkende bedingen gelden enkel indien deze door de directie van CTPT schriftelijk zijn vastgelegd in een overeenkomst met opdrachtgever.
 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van √©√©n of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‚Äėnaar de geest‚Äô van deze bepalingen.
 • Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk in lijn ligt daarmee en blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.
 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 • Indien CTPT niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat CTPT in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CTPT en een opdrachtgever waarop CTPT deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3: Inschrijfprocedure

 • Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de kandidaat alvorens hij/zij deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het anamneseformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan CTPT te worden afgegeven. Pas na ontvangst van het desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende persoonsgegevens en gezondheid van kandidaat dient kandidaat per omgaande aan CTPT door te geven.
 • Ieder gebruik van de diensten van opdrachtnemer geschiedt voor eigen risico.
 • Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook en/of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon (medisch) verantwoord is.
 • Iedere deelnemer dient verzekerd te zijn tegen ongevallen.
 • Overeenkomsten worden te allen tijde persoonsgebonden aangegaan en zijn niet overdraagbaar.

Artikel 4: Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

 • Alle offertes en aanbiedingen van CTPT zijn vrijblijvend en gelden ten hoogste voor 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
 • CTPT kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat(ten).
 • De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W., alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijfkosten.
 • Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige en/of vervolgopdrachten tenzij anders overeengekomen.
 • De overeenkomst is enkel gelden indien deze schriftelijk dan wel per e-mail of elektronisch is vastgelegd c.q. bevestigd.
 • Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is CTPT daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CTPT dit anders aangeeft.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht CTPT niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 • De aard van een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is dat opdrachtgever gebruik maakt van de diensten van CTPT middels trainingsadviezen, het samenstellen van training- en voedingsschema‚Äôs alsmede begeleiding bij de uitvoering.
 • De prijs voor personal training en/of coaching sessies wordt vooraf overeengekomen en vastgelegd in de overeenkomst.

Artikel 5: Trainingslocatie

 • Toegang tot de trainingsmogelijkheden van CTPT zijn alleen mogelijk met een abonnement van Basic-Fit, uitgezonderd de afname van online coaching en Personal Training en/of coaching waarbij de locatie door opdrachtgever of in opdracht en voor rekening van opdrachtgever zal worden
 • Het lidmaatschap bij Basic-Fit geeft opdrachtgever of kandidaat het recht om gebruik te maken van de faciliteiten en services van sportcentra van Basic-Fit. Een lidmaatschap bij Basic-Fit dient opdrachtgever of kandidaat apart af te sluiten. Daartoe maakt opdrachtgever of kandidaat een afspraak aan de balie van een Basic-Fit locatie of opdrachtgever/ kandidaat registreert zich online via basic-fit.nl
 • Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting richting Basic-Fit of opdrachtnemer kan er enkel toe leiden dat de toekomst tot de locatie wordt ontzegd en/of de overeenkomst eindigt indien het abonnement van Basic-Fit wordt ontbonden door Basic-Fit.
 • Opdrachtgever dient niet onder invloed van drugs, drank, medicijnen of als dopinggeduide middelen te zijn tijdens de sessies/ trainingen van opdrachtnemer.
 • CTPT is op geen enkele wijze aansprakelijk en verantwoordelijk voor zaken die betrekking hebben op de trainingslocatie(s) van Basic-Fit en de daarmee verband houdende abonnementen/ lidmaatschappen.
 • CTPT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor sluiting van een trainingslocatie van Basic-Fit Breda voor reparatie en onderhoudswerk. Sluiting van de trainingslocatie geeft opdrachtgever geen recht op personal training/ coaching te ontvangen op een andere locatie. Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van overeengekomen

Artikel 6: Opschorting, ontbinding, tussentijdse opzegging of verlenging van de overeenkomst

 • CTPT is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst¬†niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en/of na het sluiten van de overeenkomst, CTPT ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen en/of indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of¬†indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van CTPT kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van CTPT op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien CTPT de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • Indien CTPT tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 • Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is CTPT gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 • Indien de opdrachtgever zijn/haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is CTPT gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 • Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele voorbereidingskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 • In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surs√©ance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het CTPT vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van CTPT op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 • CTPT heeft het recht om het trainings/coachingsprogramma op elk ogenblik te be√ęindigen als opdrachtgever het programma niet volgt of opdrachtgever zich niet op een gepaste manier gedraagt. Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van overeengekomen
 • Opzeggingen dienen per e-mail te geschieden en/of in overleg met de trainer. Opzeggingen worden altijd schriftelijk bevestigd door CTPT. Zonder schriftelijke bevestiging van ontvangst van opzegging door opdrachtgever bij opdrachtnemer is er geen sprake van opzegging.
 • Uiterlijk √©√©n (1) week/ zeven (7) kalenderdagen voorafgaand aan het aflopen van de totaal overeengekomen sessies/ trainingen, dient opdrachtgever schriftelijk bij CTPT aan te geven of opdrachtgever wel of niet wenst te verlengen. Een vervolgsessie/ training wordt altijd aangegaan met een minimale afname van 4 sessies/ trainingen. Indien CTPT niets verneemt, gaat CTPT ervan uit dat de overeenkomst stilzwijgend met hetzelfde type en aantal alsmede dezelfde duur als vastgelegd in de overeenkomst wordt verlengd.

Artikel 7: Gezondheid

 • Opdrachtgever verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat is om de instructies van de personal trainer/ coach zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met CTPT aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan CTPT.
 • Indien opdrachtgever niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan CTPT. Alle afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend.
 • Indien er sprake is van een ernstige blessure zullen partijen met elkaar in overleg treden om de overeenkomst met een redelijke termijn voor beide partijen op te schorten. Dit dient tijdig, doch uiterlijk 24 uur voorafgaand aan het trainings/ coachingsmoment door opdrachtgever te worden aangegeven bij CTPT. Let wel, er moet sprake zijn van een ernstige blessure. Bij o.a. vermoeidheid, verkoudheid e.d is het niet mogelijk de overeenkomst op te schorten.

Artikel 8: Overmacht, vakanties en algemene feestdagen

 • CTPT is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop CTPT geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CTPT niet in staat is¬†zijn verplichtingen na te komen.
  Werkstakingen in het bedrijf van CTPT, Basic-Fit of van derden daaronder begrepen. CTPT heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat CTPT zijn verbintenis had moeten nakomen.
 • CTPT kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Voor zoveel CTPT ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is CTPT gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.
 • Bij ziekte van de Personal Trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is.
 • Vakanties van de personal trainer worden ruim van tevoren aangekondigd, doch in ieder geval drie weken van tevoren. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven.

Artikel 9: Afspraken, verplichtingen & aansprakelijkheden

 • Opdrachtgever erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen minimaal √©√©n werkdag vooraf telefonisch moeten worden gemeld aan CTPT.
 • Indien de annulering korter dan √©√©n werkdag plaats vindt worden de kosten in rekening gebracht.
 • Opdrachtgever begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.
 • Opdrachtgever erkent dat de training zal worden geannuleerd indien opdrachtgever meer dan 15 minuten te laat is. Deze training zal in rekening worden gebracht. Opdrachtgever erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. Opdrachtgever begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen.
 • De opdrachtgever bevestigt hierbij in een goede lichamelijke conditie te verkeren geen medische indicaties of medicaties te hebben die deelname aan sessies en/of trainingen van CTPT zouden kunnen beperken. CTPT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures.¬†Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor¬†het inwinnen, opvolgen en informeren van CTPT m.b.t. medische indicaties of medicatie. Medisch advies kan opdrachtgever inwinnen bij zijn/haar eigen (behandelend) arts. Opdrachtgever dient elke (tussentijdse) medische contra-indicatie voor lichamelijke inspanning te melden bij CTPT.
 • CTPT verklaart uiterst zorgvuldig met de persoonlijke gegevens van opdrachtgever om te gaan, en zal hieromtrent geen enkele mededeling aan derden doen.
 • Opdrachtgever dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, (bankrekeningnummer) en telefoonnummer zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan CTPT door te geven.
 • Op CTPT rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. Voor elke door CTPT aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. De inhoud, het aantal en welke deelnemers worden bepaald door CTPT afhankelijk van het door opdrachtgever gekozen type training/ coaching. CTPT voert alle werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat CTPT niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.
 • CTPT kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaald resultaten. CTPT Is niet aansprakelijk wanneer bij CTPT, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de opdrachtgever en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. CTPT is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgden van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. Opdrachtgever verklaart dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen.

Artikel 10: Betalingsvoorwaarden

 • Betaling dient door middel van factuur steeds bij vooruitbetaling per vier (4) sessies/ trainingen te geschieden. Facturen worden digitaal verzonden.
 • De wijze van betaling is ter keuze van opdrachtgever voorafgaand aan de sessies/ trainingen door middel van overboeking per bank of via de online betaalmogelijkheid in de portaal of via de app.
 • Eventuele prijsverhogingen worden door CTPT vier weken voorafgaand aan de verhoging bekend gemaakt. Prijsverhogingen zullen nimmer worden doorgevoerd over reeds overeengekomen sessies/ trainingen. Indien een prijsverhoging plaatsvindt dan heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst binnen vier weken na de bekendmaking te ontbinden.
 • De mogelijkheid tot ontbinding uit het vorige lid is niet van toepassing op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals B.T.W.
 • Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare¬†bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Zolang er geen betaling heeft plaatsgevonden zal CTPT de diensten opschorten danwel annuleren.
 • De overeenkomst gaat in na betaling van de volledige overeengekomen contractprijs, tenzij anders is besproken. Indien opdrachtgever de factuur voorafgaand aan de sessie/ training niet voldaan heeft zal de sessie/ training geen doorgang vinden. Dit ontslaat opdrachtgever niet van zijn/ haar betaalverplichting. CTPT zal richting opdrachtgever een digitale aanmaning zenden waarin een tweede termijn van 7 dagen geboden wordt om tot betaling over te gaan. Geeft opdrachtgever geen gehoor aan de gestelde termijn in de aanmaning zal CTPT een gerechtsdeurwaarder inschakelen.
 • CTPT heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. CTPT kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.¬†Er is enkel sprake van volledige aflossing van de hoofdsom, indien daarbij eveneens de opengevallen, lopende rente en incassokosten zijn voldaan.
 • Het is opdrachtgever niet toegestaan om te verrekenen.
 • Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II, met een minimum van ‚ā¨ 150,-.
  Indien CTPT echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 • Kortingsbonnen en cadeaubonnen van CTPT zijn niet te gebruiken voor de check-up fit varianten die CTPT aanbiedt.
 • Cadeaubonnen zijn alleen in te wisselen voor personal training en niet inwisselbaar tegen geld. Er is √©√©n cadeaubon per persoon per half jaar inwisselbaar. Voor afname van meerdere sessies in de vorm van een cadeau dient u contact op te nemen met CTPT voor de mogelijkheden.

Artikel 11: Vrijwaring

 • Opdrachtgever vrijwaart CTPT voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan CTPT toerekenbaar is.
 • Indien CTPT uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden CTPT zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 • Opdrachtgever verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen CTPT wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die CTPT aanbiedt.
 • Opdrachtgever vrijwaart CTPT voor schade die opdrachtgever bij derden veroorzaakt
  Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is CTPT, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van CTPT en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 12: Intellectueel eigendom

 • Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten met betrekking tot modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door CTPT voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van CTPT. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van CTPT.
 • Alle door CTPT verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema‚Äôs, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door CTPT ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CTPT zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. De originele artikelen van CTPT mogen te allen tijde op social media gedeeld worden met daarbij nadrukkelijke vermelding dat dit afkomstig is van CTPT.
 • Alle door opdrachtgever verstrekte stukken mogen niet door CTPT zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van opdrachtgever.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

 • Op de rechtsverhouding tussen CTPT en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Breda; niettemin heeft CTPT het recht om de kwestie voor te leggen aan een bevoegde rechter van een Rechtbank naar keuze.

Artikel 14: Slotbepalingen

 • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 69261121.
 • CTPT heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht reeds gegeven opdrachten, voor zover niet (gedeeltelijk) uitgevoerd, te annuleren binnen 7 kalenderdagen na deze wijziging.
 • De meest recente versie van deze algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 69261121 en te vinden op de website van CTPT, zal gelden.
 • De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

-Einde artikelen 1 tot en met 14-